Furniture Stripper (13-331HEI, 13-334HEI, 13-338HEI, 33-600ZIPEXP, 33-601ZIP, 33-601ZIPEXP, 33-604ZIP, 33-604ZIPEXP, 33-608ZIPEXP)